Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden over het volgen van online modules en over holistisch leven bij de HOLY shit. Academy en het aanschaffen van abonnementen op de lessen.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen, losse modules en eventuele andere evenementen georganiseerd door HOLY shit. Academy.

1.2  Daar waar andere voorwaarden van toepassing zijn, kunnen deze algemene voorwaarden worden losgelaten. Dit kan alleen indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2: Deelnemen

2.1  Een module volgen bij HOLY shit. Academy gebeurt door deze te kiezen en te betalen op de website (https://holyshit.academy). Hierop volgt een aanmeldingsmail met inloggegevens voor de online leeromgeving. Op dit account kan steeds worden aangemeld om verder te gaan met de module(s).

2.2  De module is vanaf de aankoop doorgaans direct in zijn geheel te bekijken. In sommige gevallen kan het zo zijn dat de content nog wordt aangevuld terwijl de module doorloopt.

2.3 Nadat de volledige module beschikbaar is gemaakt voor de deelnemer, is deze 6 tot 12 maanden toegankelijk, afhankelijk van het gekozen abonnement. In het geval van een doorlopend abonnement met maandelijkse afschrijving correspondeert de duur van het abonnement met de toegankelijkheid.

2.4  Bij sommige modules kan het zijn dat er aanvullende livesessies worden aangeboden, in groepsverband of individueel. Deze extra lessen zijn optioneel en de prijzen hiervoor zullen per geval verschillen.

2.5  HOLY shit. Academy behoudt het recht de locatie te veranderen.

2.6 Na het afronden van de module ontvangt de deelnemer een certificaat. Deze dient de deelnemer zelf aan te vragen in het account.

2.7  Alle genoemde bedragen op de website zijn inclusief btw.

Artikel 3: Betaling en gevolgen van niet (tijdig) betalen

3.1  De deelnemer krijgt pas toegang tot de module nadat de (eerste) betaling is voldaan. Voor abonnementen geldt dat er een vast bedrag per maand wordt geïncasseerd afhankelijk van het abonnement.

3.2  In het geval van losse modules is het in overleg mogelijk in termijnen te betalen. Middels de eerste betaling wordt de bankrekening geverifieerd, waarna de overige termijnen middels SEPA automatische incasso worden afgeschreven.

3.3  Na aankoop van een module of abonnement heb je de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Als je een module of abonnement wilt annuleren, kan dat door contact met ons op te nemen via info@holyshit.academy.

3.4  Bij het niet stipt nakomen van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de deelnemer er geen aanspraak meer op maken. In dit geval is het gehele bedrag direct opeisbaar en is HOLY shit. Academy gerechtigd de opdrachtgever/deelnemer bij het niet nakomen van de betaling van (verdere) deelname uit te sluiten.

3.5  Indien de factuur van een module of abonnement niet tijdig is betaald, is HOLY shit. Academy gerechtigd de deelnemer de toegang tot de module te ontzeggen.

3.6  Bij het niet, niet tijdig of onvolledig betalen kan HOLY shit. Academy de deelnemer verplichten een contractuele rente van 1% per maand over het openstaande bedrag te betalen, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. Hierbij maakt HOLY shit. Academy aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,- . Indien de deelnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

3.7  Het is altijd mogelijk het abonnement uit te breiden met meerdere modules of tot een onbeperkt abonnement.

3.8  HOLY shit. Academy houdt het recht de prijzen van abonnementen na verlenging te verhogen.

Artikel 4: Uitvoering van de opleiding, cursus of workshop

4.1  HOLY shit. Academy spant zich in om de gegeven les, workshop, bijeenkomst of holistische coaching naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De met HOLY shit. Academy gesloten overeenkomst leidt voor HOLY shit. Academy tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

4.2  Indien HOLY shit. Academy haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft HOLY shit. Academy het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

4.3  Mochten omstandigheden buiten de invloed van HOLY shit. Academy – zoals bijvoorbeeld het uitvallen van de webhostingservice – het nakomen van haar verplichtingen redelijkerwijs onmogelijk maken, is HOLY shit. Academy gerechtigd haar verplichtingen tijdelijk op te schorten.

4.4  Het is HOLY shit. Academy toegestaan bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden, waar dit voor een goede uitvoering vereist is. Dit zal waar het de deelnemer direct betreft altijd gebeuren in overleg met de deelnemer.

4.5  HOLY shit. Academy streeft ernaar om geplande livelessen, bijeenkomsten en coachingsessies te allen tijde door te laten gaan. Indien deze door omstandigheden geen doorgang kunnen vinden, is HOLY shit. Academy hiervoor niet aansprakelijk. Wel heeft de deelnemer het recht de gemiste afspraak op een andere datum in te halen, of recht op een vermindering pro rato van de verschuldigde betaling.

4.6 LIVE sessies (videocalls met holistische lessen) zijn onderdeel van de modules. De cursist heeft bij een 6-maanden abonnement ook 6 maanden toegang tot de LIVE sessie. Bij een levenslang abonnement heeft de cursist 12 maanden toegang tot de LIVE sessies. Bij een doorlopend abonnement met een maandelijkse afschrijving heeft de cursist onbeperkt toegang tot de LIVE sessies zolang het abonnement loopt.

4.7  Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt HOLY shit. Academy zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 5: Verplichtingen deelnemer

5.1 De deelnemer is verplicht om alle door HOLY shit. Academy gevraagde informatie te verstrekken en alle formulieren juist en volledig in te vullen.

5.2  De HOLY shit. Academy verwacht dat de deelnemer actief de modules volgt, oefeningen en opdrachten naar beste geweten uitvoert en in de communicatie naar de begeleiders open en eerlijk is. De deelnemer dient respectvol om te gaan met coaches en medecursisten. Tijdens live lessen wordt verwacht dat de deelnemer de gegeven instructies en regels zal opvolgen.

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

6.1  De HOLY shit. Academy gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens en informatie die zij ontvangt van de deelnemer. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Privacyverklaring.

6.2  Tijdens de maandelijkse (virtuele) bijeenkomst van deelnemers van modules kan vertrouwelijke informatie worden gedeeld. Alle deelnemers worden geacht hier respectvol mee om te gaan en hetgeen zij tijdens deze bijeenkomsten horen niet te delen met anderen. Dit zodat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld en een optimaal helingsproces kan ontstaan.

6.3  Het is tijdens deze bijeenkomsten dan ook niet toegestaan om beeld- of geluidsopnames te maken, of om op enige wijze je scherm te delen of op te nemen.

Artikel 7: Eigen verantwoordelijkheid

7.1  Het volgen en bijhouden van de modules is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. HOLY shit. Academy kan geen garanties geven voor de resultaten, daar de persoonlijke inzet van de deelnemer hier van grote invloed op is.

7.2  Personen bij wie sprake is van ernstige ziekte, psychiatrische behandeling of anderzijds specifieke klachten, vragen we eerst om contact op te nemen met de eigen arts of therapeut. Deze mag voor overleg altijd contact opnemen met info@holyshit.academy.

Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst

8.1 Bij aanschaf van een enkele module kan de deelnemer te allen tijde beslissen om tussentijds te stoppen met het volgen van de module. Dit leidt echter niet tot teruggave van de kosten of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

8.2 Bij aanschaf van een abonnement geldt een minimale looptijd van 12 maanden, waarna het abonnement maandelijks opzegbaar is. De minimale opzegtermijn is één maand.

8.3 De deelnemer krijgt een vijf dagen voor afloop van het abonnement of de module een herinnering hierover per e-mail.

8.3 Het is niet mogelijk abonnementen of modules te pauzeren.

8.4 Bij tekortschieten in de verplichtingen van de deelnemer of het uitblijven van betaling is HOLY shit. Academy gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De deelnemer heeft daarbij geen recht tot vergoeding van eerder gemaakte kosten of eventuele schade. De verplichting tot betaling van de volledige kosten blijft daarbij onverminderd bestaan.

8.5 Na betaling kan in geen geval het bedrag, of een deel daarvan, worden teruggeboekt, tenzij HOLY shit. Academy zelf besluit een module offline te halen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Aan de inhoud van brochures of teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

9.2 HOLY shit. Academy is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de deelnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HOLY shit. Academy of de door haar ingeschakelde personen.

9.3 HOLY shit. Academy is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:

  • schade die is ontstaan doordat HOLY shit. is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte informatie die onvolledig of onjuist blijkt te zijn;
  • schade die is ontstaan vanwege gedragingen en handelingen van de deelnemer zoals het niet opvolgen van instructies;
  • vermissing, beschadiging of diefstal van de aan de opdrachtgever/deelnemer toebehorende voorwerpen;
  • indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, geïnvesteerde arbeidsuren en schade door bedrijfsstagnatie;
  • een tekortkoming van door haar ingeschakelde derde partijen.

9.4 Als er om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekering kan plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van HOLY shit. Academy beperkt tot maximaal het bedrag van de kosten van de module, de les of het abonnement waarbij schade werd opgelopen. Meerdere opeenvolgende opgelopen schades worden hier gerekend als één feit.

9.5 Derde partijen ingeschakeld door HOLY shit. Academy kunnen rechtstreeks beroep doen op de beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel en hier rechten aan ontlenen. 

Artikel 10: Intellectueel eigendom

10.1 Op alle teksten, media en beeldmateriaal van HOLY shit. Academy rust de Auteurswet. Dat wil zeggen dat HOLY shit. Academy alle rechten en bevoegdheden houdt op haar intellectuele eigendom.

10.2 Het is niet toegestaan het beeldmateriaal of de teksten van HOLY shit. Academy te gebruiken voor enige andere doeleinden dan het volgen van de modules.

10.3 De modules, en alle daarbij horende media zoals teksten, afbeeldingen en videomateriaal, zijn enkel bedoeld voor de deelnemer zelf. Het is dus niet toegestaan het lesmateriaal verder te verspreiden via internet of deze in persoonlijke kringen te delen met derden.

Artikel 11: Wijziging algemene voorwaarden

11.1 De HOLY shit. Academy kan te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.

11.2 Deelnemers voor wie deze wijzigingen van toepassing zijn, worden hiervan via elektronische berichtgeving op de hoogte gesteld. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard als de deelnemer binnen 30 dagen geen bezwaar maakt.

Artikel 12: Klachtenprocedure

Mocht het gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht wilt indienen over de modules of de communicatie hierover, kan dat via het e-mailadres zoals dat vermeld staat op onze website. Je klacht wordt vertrouwelijk en serieus behandeld. We zullen samen zoeken naar de beste oplossing voor beide partijen.

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst tussen HOLY shit. Academy en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 In het geval van geschillen tussen HOLY shit. Academy en de deelnemer is de bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waar HOLY shit. is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.